Nowa Eko dzielnica w Lublinie

Górki Czechowskie

IDEA I WIZJA EKO DZIELNICY I PARKU CENTRALNEGO

TERENY DAWNEGO POLIGONU

Górki Czechowskie mają ogromne znaczenia dla Lublina nie tylko w charakterze rekreacji i walorów przyrodniczych, ale pełnią funkcję płuc całego miasta. To obszar o unikalnej topografii, przewietrzaniu i wielokierunkowych powiązaniach przyrodniczych.

Idea docelowego zagospodarowania Górek Czechowskich, to wizja zielonej dzielnicy – Eko Miasta, w którym największym walorem będą tereny przyrodniczo-krajobrazowe Parku Centralnego.

Tkanka istniejącej zabudowy stała się inspiracją dla stworzenia specyficznej sieci osi kompozycyjnych i widokowych, na których budowane jest założenie parkowe oraz struktura enklaw.

WYZWANIE

Koncepcja zagospodarowania szczególnej części miasta Lublina z poszanowaniem Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych z wyodrębnionymi enklawami zabudowy. Analiza rozpoczętego już procesu urbanizacji w ścisłym sąsiedztwie terenów zielonych.  Górki Czechowskie to obszar o unikalnej topografii, wielokierunkowych powiązaniach przyrodniczych oraz cennej florze i faunie.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

Kręgosłupem Eko Miasta jest Park Centralny, na który składają się: Park Leśny, Park Naturalny, Otulina Parku Naturalnego. Wszystkie te tereny tworzą tzw. Strefę Pasywnego Korzystania z Zieleni. To w tych terenach zidentyfikowano cenne przyrodnicze okazy flory. To te tereny należą do suchych dolin i w nich działania inwestycyjne ograniczają się do wyznaczenia głównej ścieżki-wstęgi i kilku poprzecznych pieszych połączeń. Strefę aktywnego korzystania z zieleni tworzą strefy: rekreacyjna i rekreacyjno-sportowa. Ostatnimi terenami tworzącymi Park Centralny są strefy zrównoważonego korzystania z zieleni, tworzące naturalną oprawę sześciu wyodrębnionych enklaw, wskazanych pod zabudowę.

Lubelskie Górki Czechowskie – idea i wizja Eko Dzielnicy i Parku Centralnego. Projekt zagospodarowania terenu
Górki Czechowskie [*GCZ]

Park Centralny

Każda z części Parku Centralnego przystosowana jest do innych form użytkowania przestrzeni. Strefa Pasywna obejmuje stanowiska cennych roślin, park edukacyjny flory, park edukacyjny fauny, park edukacyjny geologii, ogrody fakultatywne i ogrody labirynty. W Strefie Aktywnej zlokalizowano elementy należące do urządzonych terenów zieleni ogólnomiejskiej: skwery wejściowe, ścieżki piesze, biegowe, rowerowe, place zabaw, enklawy wypoczynku, miejsca rekreacji i sportu, a także punkty widokowe oraz miejsca piknikowe. Istotnym elementem docelowego zagospodarowania są tereny przystosowane do aranżacji i użytkowania sezonowego takie jak płytkie założenia wodne zmieniające się w terenowe lodowiska czy fontanny zmieniające się w zimowy park rzeźb. W przestrzeni Parku Centralnego wyodrębniono ponadto dwie strefy związane z ochroną sąsiedniej zabudowy jednorodzinnej. To jest strefa bezpośredniej ochrony przedpola istniejącej zabudowy jednorodzinnej oraz strefy sąsiedzkiej w rejonie zabudowy jednorodzinnej osiedla.

Lubelskie Górki Czechowskie – idea i wizja Eko Dzielnicy i Parku Centralnego
Górki Czechowskie [*GCZ]

Enklawy zabudowy

Otoczenie Parku Centralnego tworzą obszary wskazane, jako potencjalne enklawy nowej zabudowy. Wyodrębniono sześć enklaw. Enklawa *GCZ_01, jest kontynuacją przyległej zwartej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej. Enklawy *GCZ_02, *GCZ_03, *GCZ_04, to grupy zwartej miejskiej zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo usługowej, tworzącej wschodnią pierzeję ul. Poligonowej. Natomiast enklawy *GCZ_05 i *GCZ_06, są kontynuacją istniejącej zabudowy jednorodzinnej, skupionej wokół ulic F. Arnsztajnowej, J. Dudzińskiego, I. Solarza, J. Iglatowskiego. Każda z wyodrębnionych enklaw zabudowy obsługiwana jest bezpośrednio z obrzeżnego układu dróg publicznych i nie obciążają komunikacyjnie istniejącego układu publicznych dróg lokalnych i dojazdowych ani dróg wewnętrznych obsługujących przyległe, zabudowane tereny.

Każda z enklaw w sposób spójny wpisuje się w kompozycje Parku Centralnego. Planowane w nich drogi, ciągi piesze, a także skwery i place są zwrócone w stroną parkowego wnętrza. Struktura zabudowy dostosowana do specyficznej topografii, tworzy układy kwartałów – z gęstą siatką ulic publicznych oraz wewnętrznych pieszo-jezdnych i pieszych. Założenia projektowe gwarantują, że dominującymi przestrzeniami każdej z enklaw będą tereny zielone, place, skwery, ścieżki o wyłączności lub dominacji ruchu pieszego.

Górki Czechowskie [*GCZ]

Forma zabudowy

Jaka powinna być zabudowa w poszczególnych enklawach? W fazie budowania idei i wizji docelowego zagospodarowania *GCZ, świadomie ograniczono się do graficznych dyspozycji zabudowy każdej z enklaw, podkreślając takie elementy jak: linie zabudowy, miejsca i obiekty formalnie ważne, przestrzenie publiczne i ogólnodostępne, proporcje poszczególnych wnętrz urbanistycznych, lokalizację obiektów stanowiących dominanty architektoniczne itp.. Preferowane przeznaczenia i funkcje, to przede wszystkim zabudowa mieszkaniowa z dopuszczonymi usługami w parterach, podziemne parkingi, eksponowanie w budynkach kondygnacji parterów powiązanych z przyległym otoczeniem i ostatnich kondygnacji wpisujących się w atrakcyjne wglądy i widoki założenia parkowego. Podstawowe funkcje związane z obsługą mieszkańców Eko Miasta będą sytuowane w parterach budynków wielorodzinnych, w budynkach zlokalizowanych w strefach oddziaływania akustycznego ul. Poligonowej, a także z enklawie *GCZ_04, w sąsiedztwie strefy rekreacyjno-sportowej.

Lubelskie Górki Czechowskie – idea i wizja Eko Dzielnicy i Parku Centralnego
Urbanistyka, przestrzeń publiczna, masterplan

Górki Czechowskie

Specyfikacja projektu

Lokalizacja: Górki Czechowskie, Lublin

Pow. użytkowa: 105,4882 ha

lata realizacji: 2014-2016

status: zakończone na etapie koncepcji

zakres prac: 

 • projekt koncepcyjny
 • raport analityczno-projektowy
 • identyfikacja układu przyrodniczego

 

Zespół projektowy:

 • Stanisław Lessaer
 • Monika Cyganek
 • Jan Lessaer
 • Damian Zapała
 •  

Współpraca projektowa:

 • Arkadiusz Płomecki
 • Leszek Sobieraj
 • Anna Lessaer
 • Radosław Chwist

Współpraca:

 • Studio Architektury A. Płomecki
 • EKOID
Dla zapewnienia najwyższej jakości usług nasza strona korzysta z plików cookies. Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z naszą Polityką Prywatności