Projekt rewitalizacji obszaru Podzamcze w Lublinie

Podzamcze w Lublinie

I NAGRODA

Rewitalizacja obszaru podzamcza

Lubelskie Podzamcze to miejsce szczególne. Prace nad jego rewitalizacją to nie tylko przedsięwzięcie urbanistyczno architektoniczne. To wieloletni wielodyscyplinarny proces, któremu od początku należy nadać, jasne przesłanie– ideę, utożsamianą z podobną MARKĄ jaką stał się LUBLIN MIASTO INSPIRACJI.

MARKA MIEJSCA to specyficzny produkt współczesnej cywilizacji miast i marketingu urbanistycznego, pozwalający na skupienie wokół strategicznego miejskiego przedsięwzięcia wszystkich zainteresowanych, niekomercyjnych publicznych i prywatnych, jak i komercyjnych partnerskich podmiotów.

Proces rewitalizacji powinien przebiegać w ramach programu, którego, Marką winna stać się nazwa i logo „LUBLIN PODZAMCZE / PAMIĘĆ MIEJSCA – WIZJA MIEJSCA”. Sformułowanie to jest czytelnym przesłaniem skierowanym do wszystkich tych, którzy z tym miejscem byli, są lub mogą być związani: kulturowo, emocjonalnie, własnościowo, ideowo a także komercyjnie. Marka powinna stać się znakiem gwarantującym unikatowość, wysoką rangę i wiarygodność, przedsięwzięcia, a także spójne i długoterminowe zaangażowanie się Miasta w proces rewitalizacji, tym samym reurbanizacji Podzamcza

LUBLIN PODZAMCZE

to symbol spójnego programu i harmonogramów działań, tym samym informacja o spodziewanych pierwszych efektach skutecznie przeprowadzonej rewitalizacji operacyjnej.

PAMIĘĆ MIEJSCA

to jednoznaczne odwołanie się do historii, tradycji, wielokulturowości, skali, unikalnego klimatu, a także pamięci o historii i tradycji dawnych polskich miast kresów wschodnich, rozumianej nie, jako odtwarzanie historycznej formy, lecz jako tworzenie współczesnego nowoczesnego wielofunkcyjnego zwartego miasta, czerpiącego inspiracje z archetypu miejsca.

WIZJA MIEJSCA

to czytelne odwoływanie się do współczesności i przyszłości, potencjału i energii miejsca, witalności społeczności lokalnej, pokoleń, które nie zawsze korzeniami związane są z tym miastem, lecz które miasto to przyjęły, jako dobre i przyjazne miejsce życia, a nie tylko chwilowego zamieszkiwania. Wizja to również dowód na to, iż Miasto, jako animator rewitalizacji ma świadomość, iż przedsięwzięcie to musi być wynikiem powszechnie akceptowanej, wspólnie wypracowanej wizji przyszłości, pozwalającej na podejmowanie decyzji w imię wyższych publicznych celów.
urbanistyka, rewitalizacja, masterplan

Podzamcze w Lublinie

SPECYFIKACJA PROJEKTU

Lokalizacja: Lublin

Powierzchnia: 14,2580 ha

Rok: 2011

Etap: Koncepcja

Typ: Projekt Konkursowy

Nagroda: I Nagroda

Zakres prac: 

  • projekt konkursowy – koncepcja architektoniczna
Rewitalizacja obszaru Podzamcze w Lublinie

Rozwiązania przestrzenne

Nadrzędnym celem kreowania Podzamcza 2020, jako naturalnego przedłużenia Starego Miasta i Wzgórza Zamkowego winno być:
  • wykształcenie nowej struktury urbanistycznej „zwartego gęstego miasta”, gwarantującej stopniowy planowy rozwój przestrzeni publicznych, czytelne wyodrębnienie kwartałów, enklaw zabudowy i zieleni, w maksymalny sposób wykorzystującej tradycję oraz dzisiejsze potencjalne walory miejsca, związane z atrakcyjnością położenia, dostępnością i ścisłymi relacjami z otaczającym historycznym miastem,
  • wykształcenie wielokierunkowego systemu śródmiejskich i centralnych przede wszystkim pieszych przestrzeni publicznych, powiązanego z istniejącym systemem osi kompozycyjnych, punktów widokowych, wglądów, widoków i panoram, gwarantując w tym obszarze dominację ruchu pieszego,
  • traktowanie każdego wyodrębnionego kwartału czy enklawy zabudowy, jako zespołu indywidualnych budynków, których realizacja winna być skoordynowana komunikacyjnie i infrastrukturalnie, dostosowując poziomy parteru oraz wyższych kondygnacji do 5 % nachyleń ulic Nadstawnej, Szerokiej i Cerkiewnej, gwarantujących bezkolizyjne przekroczenie Al. Tysiąclecia.
  • wprowadzenie zróżnicowanych przeznaczeń i funkcji, zarówno unikatowych jak i związanych z codziennym aktywnym funkcjonowaniem centrum kilkusettysięcznego miasta, z utrzymaniem i wprowadzeniem funkcji mieszkaniowych ożywiających centrum w godzinach wieczornych,
  • wykształcenie docelowego systemu drogowego, w tym transportu zbiorowego, ograniczającego do minimum ruch tranzytowy, przyjmując, iż układ uliczny powinien być przede wszystkim obciążony ruchem docelowym, związanym z przyszłym zagospodarowaniem Podzamcza 2020,
  • segregowanie ruchu kołowego i pieszego przede wszystkim w czasie, poprzez wykształcenie stref ograniczonej dostępności (w ciągu doby) i wprowadzenie zasady ruchu uspokojonego, w obszarze pomiędzy ul. Lubartowską i Al. Unii Lubelskiej, z zastosowaniem segregacji w pionie jedynie na fragmencie Al.Tysiąclecia (poziom -3.2m), gwarantując pieszą bezkolizyjną ciągłość odtworzonych ulic Nadstawnej, Szerokiej i Cerkiewnej, lokalizując jednocześnie pod Pasażem Tysiąclecia na poziomie -3,2m przystanki autobusowe (2×4 przystanki) oraz system ogólnodostępnych parkingów, położonych pod Placem Zamkowym oraz pod częścią kwartałów Podzamcza,
  • zagwarantowanie bezpośredniego dostępu komunikacyjnego do każdego z wyodrębnionych kwartałów, z poziomu terenu lub z poziomu -1, na odcinku obniżonej do poziomu -3,2m (Al. Tysiąclecia), a także zagwarantowanie możliwości bezpośrednich dojazdów pożarowych w przestrzeni ulic pieszych oraz w śladzie podniesionego na poziom +3,8m Pasażu Tysiąclecia,
  • wykształcenie systemu zieleni ogólnomiejskiej dopełniającej nową strukturę urbanistyczną i dostosowaną, poprzez właściwe nasadzenie, do zachowania krajobrazowych relacji pomiędzy Starym Miastem, Wzgórzem Zamkowym, Wzgórzem Czwartek oraz pozostałymi punktami widokowymi.
Koncepcja urbanistyczna

Projekt koncepcyjny Podzamcza 2020, przyjął następujące przesądzenia wyjściowe. W szczególny odnosi się do przedwojennej struktury urbanistycznej, jako ostatniego okresu spójnego centrum miasta – stan 1942. Istniejącą strukturę urbanistyczną odwzorowaną (w pewnym sensie) – stan 2011, należy traktować, jako tła podjętych procesów rewitalizacyjnych i reurbanizacyjnych.

Przyjęto, iż połączenia pomiędzy Podzamczem, Placem Zamkowym, Zamkiem i Starym Miastem powinny być połączeniami pieszymi bezkolizyjnymi, przyjaznymi dla osób niepełnosprawnych, zintegrowanych z systemem przystanków autobusowych (2×4 przystanki), tworząc system kilku połączeń – przejść nawiązujących kompozycją do kodu miejsca, w tym osi, punktów widokowych i dominant.

Rewitalizacja obszaru Podzamcze w Lublinie

Rozwiązania kubaturowe

Architekturę Podzamcza 2020, w kwartałach o symbolach: 1A1, 3A2, 2A12 – tworzą istniejące historyczne unikatowe obiekty, 2A1, 2A2, 2A3 – tworzą nowe unikatowe obiekty kształtujące pn oprawę Placu Zamkowego oraz pd oprawę Pasażu Tysiąclecia, 2A4 – tworzy nowy jednorodny zespół budynków kształtujących współczesny kwartał z ogólnodostępnym i w części zabudowanym usługowym wnętrzem, 2A5 – tworzą trzy zespolone budynki – kwartały, połączone ze sobą na różnych kondygnacjach, mogące funkcjonować zarówno razem jak i rozdzielnie, będące współczesną reminiscencją sukiennic, kramów i historycznych zaułków, 2A6, 2A7 – tworzą nowe budynki kształtujące współczesny kwartał, z ogólnodostępnym nie zabudowanym wnętrzem, 2A10 – tworzy nowy budynek zamykający plac „przy zdroju”, kształtujący podcieniowe przedpole oraz przejścia w kierunku wzgórza Czwartek, 2A11 – tworzy zespół niskich jednokondygnacyjnych domów, nawiązujących do rzemieślniczych tradycji Podwala, z zielonymi dachami tarasami i wkomponowanym we wnętrze kwartału ogólnodostępnym terenowym parkingiem oraz Tarasem Masztów, 3A1 – tworzy ekspozycyjne założenie plenerowe wkomponowane w krajobraz południowego przedpole zamku, 4A1, 4A2, 4A3, 1B1 – tworzą nowe zespoły budynków kształtujących fragmenty ciągłych pierzei ulic, 2B1 – tworzy wielkopowierzchniowa galeria handlowa, której piątą elewacją winny być zielone dachy izolujące usytuowane na nim urządzenia technologiczne, 3B1 – tworzy kompleks istniejących wolnostojących budynków, wyizolowanych wysoką zielenią, 1C1, 1C2, 2C1,1A3,1A22A8, 2A9 – tworzą nowe budynki o charakterze plomb, uzupełniające istniejącą zabudowę.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

dr inż. arch. Stanisław Lessaer – generalny projektant
mgr inż. arch. Monika Jaśkiewicz-Borecka
Inż.arch. Jan Lessaer
mgr inż. arch. Roksana Przepiórkowska
mgr inż. arch. Jakub Puchała

NASZĄ WIZYTÓWKĄ SĄ UNIKALNE PROJEKTY ARCHITEKTONICZNE

W naszym przekonaniu najlepszą prognozą przyszłości są konkretne dokonania. Właśnie dlatego z dumą prezentujemy wybrane projekty z naszego bogatego portfolio.
LAT
DOŚWIADCZENIA
+ 0
NAGRÓD
I WYRÓŻNIEŃ
+ 0
OPRACOWANYCH
PROJEKTÓW
+ 0
Dla zapewnienia najwyższej jakości usług nasza strona korzysta z plików cookies. Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z naszą Polityką Prywatności