Polityka
prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO PANOVA STUDIO

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejsza Polityka prywatności serwisu internetowego PANOVA STUDIO jest skierowana do użytkowników tego serwisu i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki użytkownika oraz zasady zabezpieczeni danych osobowych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Dane osobowe, o których mowa w Polityce Prywatności to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie cechy takiej jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.

Usługodawca przetwarza dane osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego i RODO.
Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.

2. Definicje:

2.1. PANOVA STUDIO – interdyscyplinarny zespół projektowy działający w ramach spółki P.A. NOVA S.A., który realizuje koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze związane z architekturą, urbanistyką, grafiką i designem.

2.2. SERWIS – strony internetowe PANOVA STUDIO dostępne w serwisie w domenie: www.panovastudio.pl , umożliwiające Użytkownikom sieci Internet korzystanie z usług udostępnionych w Serwisie.

2.3. POLITYKA PRYWATNOŚCI – niniejszy dokument dotyczący zasada ochrony prywatności użytkowników Serwisu.

2.3. REGULAMIN – regulamin Serwisu dostępny pod adresem https://panovastudio.pl/regulamin/

2.4. ADMINISTRATOR SERWISU / ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH / USŁUGODAWCA – spółka P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Górnych Wałów 42, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000272669, NIP: 6310200417, REGON: 003529385, kapitał zakładowy 10.000.000 zł (wpłacony w całości).

2.5. UŻYTKOWNIK – każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Serwisu.

2.6. USŁUGI – usługi elektroniczne udostępniane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

II. ZBIERANE DANE

Użytkownik może przeglądać Serwis bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji, z zastrzeżeniem postanowień punktu A poniżej [Dane zbierane automatycznie] oraz postanowień dotyczących formularzy kontaktowych.

A. DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE

1. Podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu automatycznie zbierane są niektóre dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, zainteresowania, wiek lub płeć Użytkownika. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics.

2. Pliki cookies, o których mowa w pkt. 1, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika podczas przeglądania Serwisu.

2.1. Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia m.in.:
a) podnoszenie jakości Usług,
b) poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych usług,
c) tworzenie statystyk oglądalności,
d) śledzenie preferencji Użytkownika.

2.2. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika.

2.3. Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika.

2.4. Użytkownika, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.

2.5. Użytkownik, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.

2.6. Użytkownik uprzedza, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.

3. Google Analytics, o którym mowa w pkt. 1, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch danych Serwisu oraz danych demograficznych Użytkownika, stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.

B. USUWANIE I ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

1. Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach preferencji. Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych przeglądarek, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookie. Ograniczenie możliwości ustawienia plików cookie może pogorszyć ogólną funkcjonalność korzystania z Serwisu.

2. W celu zarządzania ustawieniami cookies jak również ich usunięcia wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami na każdym urządzeniu, z którego odwiedzono stronę w Serwisie:
a) Internet Explorer
b) Chrome
c) Safari
d) Firefox
e) Edge
f) Opera

Urządzenia mobilne:
a) Android
b) Safari
c) Windows Phone
d) Blackberry

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

3. W celu wyłączenia Google Analytics pobierz wtyczkę Google blokująca to narzędzie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/thankyou.html

III. WYKORZYSTANIE DANYCH

1. Dane podane przez Użytkownika Usługodawca wykorzystuje w celu:
a) świadczenia usług i zapewnienia stosownej obsługi Użytkownika,
b) przyjmowania i rozpatrywania zastrzeżeń oraz zapytań Użytkowników,
c) dostosowania, pomiaru i ulepszania usług Serwisu,
d) prowadzenia działań marketingowych,
e) personalizacji przekazów marketingowych (profilowanie),
f) w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na to zgodę i w zależności od rodzaju udzielonych przez Użytkownika zgód marketingowych w celu przesyłania informacji handlowo-marketingowych drogą elektroniczną lub w celu przekazywania informacji handlowo-marketingowych drogą telefoniczną – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne;
g) w celu związanym z ustaleniem, dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą.

2. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników w Serwisie, zbierania danych demograficznych o Użytkowniku, do personalizacji zawartości Serwisu oraz do celów wskazanych w pkt. II.B, powyżej.

3. Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Użytkownika z pracownikiem/konsultantem Usługodawcy, w tym poprzez Infolinię, są wykorzystywane wyłącznie w celu kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia pomocy Użytkownikowi.

4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Użytkowników odwiedzających Serwis, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów Serwis notuje najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu.

5. Użytkownik może odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, marketingowych w każdym czasie poprzez przesłanie e-maila na adres: news_it@panova.pl.

6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze Serwisu. Usługodawca zapewnia, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkownika.

7. W reklamach zamieszczanych w Serwisie mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

8. Podanie danych osobowych w Serwisie dla celów kontaktowych jest dobrowolne, ale konieczne dla zrealizowania kontaktu, czego Usługodawca nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania danych osobowych w Serwisie.

9. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
a. zgoda osoby, której dane osobowe dotyczą;
b. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy;
c. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Usługodawcę.

IV. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH. POWIERZENIE I UDOSTĘPNIENIE DANYCH

1. Usługodawca powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy, podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami, a także powierzenie danych może nastąpić powierzane m.in. kurierom, ubezpieczycielom, instytucjom finansowym.

2. Usługodawca udostępnia dane Użytkownik uprawnionym do tego organom państwowym, a w szczególności organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości lub innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, gdy zachodzą ku temu okoliczności uzasadnione przepisami prawa.

V. PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

1. Na zasadach określonych w RODO Użytkownikowi przysługuje:
a. prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem obowiązujących przepisów albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
b. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo przeniesienia swoich danych osobowych

2. Zmianie nie podlegają dane zbierane automatycznie.

3. Wszelkie żądania zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może zgłaszać na adres e-mail: news_it@panova.pl. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

VI. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Usługodawca oraz podmioty trzecie jako administratorzy danych osobowych stosują środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane przez RODO, w szczególności zabezpieczają dane osobowe Użytkownika przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

2. Komunikacja pomiędzy Użytkownikiem a serwerem Serwisu jest zaszyfrowana. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer V3). SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący Serwis. Informacja wysyłana z serwera Serwisu do Użytkownika jest kodowana, a następnie dekodowana.

VII. SIEĆ SPOŁECZNOŚCIOWA

1. W Serwisie znajdują się odnośniki (linki) do zewnętrznych portali społecznościowych jak np. Facebook („Social Plugins”).

2. Funkcje przypisane poszczególnym linkom, w szczególności przekazywanie informacji oraz danych osobowych, aktywują się dopiero po kliknięciu na dany link. Wówczas dochodzi do aktywacji tzw. wtyczki społecznościowej (plug-in) poszczególnych portali społecznościowych, a następnie przeglądarka Użytkownika połączy Użytkownika bezpośrednio z tym Serwisem.

3. Jeśli podczas wizyty w Serwisie Użytkownik kliknie na wybrany link, dochodzi do przekazania jego danych osobowych oraz ich przetwarzania przez dany portal społecznościowy. Jeśli w trakcie odwiedzania Serwisu Użytkownik kliknie na wybrany link, będąc jednocześnie zalogowanym w danym portalu, to za pośrednictwem konta może dojść do przekazania informacji o odwiedzeniu Serwisu oraz zapisania tego faktu na koncie Użytkownika w danym portalu społecznościowym. Aby uniknąć takiego działania należy się wylogować z konta na danym portalu społecznościowym przed kliknięciem na dany link.

4. Przekazywane informacje to najczęściej tak zwany profil publiczny zgodnie z definicją portalu społecznościowego, którego wtyczkę Użytkownik kliknie podczas odwiedzin Serwisu.

5. Cel oraz zakres przetwarzania danych osobowych przez portale społecznościowe oraz związane z tym prawa i obowiązki administratora takiego portalu służące ochronie prywatności Użytkownika i które Użytkownicy znajdą w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych tego portalu. Za przetwarzanie danych, które uruchamia się po kliknięciu na dany link odpowiedzialny jest dany portal społecznościowy.

VIII. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.

2. Wszelkie zmiany w Polityce Prywatności mogą być wprowadzane przez Administratora w dowolnym momencie bez konieczności dodatkowego powiadamiania o tym fakcie Użytkownika. W tym przypadku nowe postanowienia Polityki Prywatności obowiązują od momentu ich publikacji w Serwisie.

3.
Zmiany Polityki Prywatności są wiążące dla Użytkowników z chwilą ich publikacji.

IX. KONTAKT

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora tj.: P.A. NOVA S.A., ul. Górnych Wałów 42, 44-100 Gliwice lub w formie e-maila na adres: news_it@panova.pl.

Dla zapewnienia najwyższej jakości usług nasza strona korzysta z plików cookies. Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z naszą Polityką Prywatności