Masterplan dzielnicy mieszkaniowej

Zielona Dolina 2.0

II MIEJSCE W KONKURSIE

Nowa dzielnica w Zabrzu

Naczelnym przesłaniem decydującym o wyborze mieszkania w „Zielonej Dolinie 2 – ZD-2” są słowa kluczowe: unikalność miejsca, świadomy wybór, ekologia, kameralność, spokój, rodzinność, sąsiedztwo, przewidywalność i stabilność rozwiązań, energooszczędność, indywidualność, aktywność, zieleń, rekreacja.  

Położenie nowej dzielnicy, na pograniczu Zabrza i Czekanowa, w kontekście obowiązujących dla obu jednostek administracyjnych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania Czekanowa, stwarza możliwość wykreowania unikalnego miejsc zamieszkania, powiązanego z doliną potoku mikulczyckiego, planowanym parkiem ekologicznym w rejonie Osiedla „Nowe Zabrze”, lasami mikulczyckimi oraz zieloną otuliną przyszłych terenów mieszkaniowych lokalizowanych w zachodniej części Czekanowa.

Masterplan nowej dzielnicy

Wizja miejsca

Zielona Dolina 2 – ZD-2” – to miejsce, które dzięki temu, że działania inwestycyjne poprzedzone są wieloskalowymi opracowaniami projektowymi, zaczynającymi się od idei i wizji docelowego układu urbanistycznego nowego pasma zabudowy wielo i jedno rodzinnej, staje się miejscem o czytelnym, przewidywalnym kierunku rozwoju, w którym decydującymi cechami kształtowania przyszłej zabudowy są: skala człowieka, różnorodność a jednocześnie ład przestrzenny podkreślający walory krajobrazowe i środowiskowe dzielnicy zarówno w skali mikro i całej

Wielkość dzielnicy oraz jej struktura nawiązanie do najlepszych śląskich tradycji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej , w której wnętrze – przestrzeń pomiędzy domami staje się naturalnym miejscem spotkań sąsiedzkich, a usługi skoncentrowane w strefie centralnej w parterach budynków są miejscem różnych zdarzeń w naturalny sposób ożywiają otaczające ulice, aleje, parki.

Zielona Dolina 2 – ZD-2” – staje się założeniem urbanistycznym stanowiącym kontynuację północno/zachodniego pasma zabudowy,  mocno osadzonego w tradycji i topografii tej części Zabrza, wykształconego od lat pomiędzy ulicami Tarnopolską oraz Leśną i Adama Mickiewicza. Pasma swobodnie kształtowanego wzdłuż ulic Parkowej, Nadrzecznej, Św. Wawrzyńca, w dolinie Potoku Mikulczyckiego i otaczającej go zieleni o charakterze ogólnomiejskim.

Możliwość kontynuacja tego pasma w kierunku północno zachodnim, aż do granicy miasta Zabrza zapisano w ustaleniach studium, poprzez przedłużenie ul. Parkowej, utworzenie ciągów pieszych i rowerowych, przeznaczenie i zagospodarowanie terenów wokół Potoku Mikulczyckiego, tworząc tereny ZW – tereny zieleni  towarzyszące wodom płynącym i stojącym.

Zielona Dolina 2.0

Idea

Planowana „Zielona Dolina 2 – ZD-2” – to nie tylko dobre miejsce zamieszkania, w zróżnicowanej strukturze urbanistycznej i zindywidualizowanej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej. To świadome kształtowanie przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni do mieszkania, odpoczynku i aktywnej rekreacji, w granicach wykształconych ośmiu enklaw zabudowy wielorodzinnej i siedmiu enklaw zabudowy jednorodzinnej, dostępnych z lokalnego układu dróg publicznych i dróg wewnętrznych. Każda z wymienionych enklaw stanowi samodzielny etap inwestycyjny, w ramach którego realizowane są nie tylko podstawowe elementy zagospodarowania terenu, ale tworzona jest trójstopniowa systematyka terenów zieleni, przydomowej, enklawowej i podmiejskiej, ciągi piesze i rowerowe, założenia rekreacyjne, miejsca  drobnych usług i handlu, a także zespoły miejsc postojowych zbilansowane dla każdej z enklaw.

Nowa dzielnica

Granicę południową enklaw zabudowy jednorodzinnej stanowi nieregularna linia terenów zieleni przywodnej, zaczynająca się na górnej krawędzi skarp schodzących łagodnie do wypłaszczenia wzdłuż potoku. Natomiast granica północna zabudowy wielorodzinnej przebiega w sąsiedztwie terenów kolejowych oraz terenu przeznaczonego na usługi oświaty. Granica zachodnia ZD-2 przebiega wzdłuż granicy miasta Zabrza i pokrywa się z istniejącymi i zachowywanymi grupami zieleni śródpolnej, w sposób naturalny wyodrębniającą część zabrzańską i czekanowską nowych założeń urbanistyczno architektonicznych. Granica wschodnia ZD-2, w części południowej przylega do otwartych terenów zieleni przywodnej oraz wyznaczonych w studium terenów przeznczonych docelowo na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi kultury. Północna część granicy wschodniej przylega do realizowanego zespołu czterech budynków mieszkalnych

Rozwiązania projektowe

Układ funkcjonalny

Dominującym przeznaczeniem w każdej z zaprojektowanych enklaw zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej są funkcje mieszkalne.

Z uwagi śląską tradycję zabudowy jednorodzinnej nawiązano do zabudowy szeregowej i czworaków, zapewniając każdemu z domów własny przedogródek oraz indywidualny ogród o długości od 10 do 15 m. Otwartą pozostaje decyzja czy będą realizowane garaże w ramach wyznaczonej powierzchni zabudowy domu jednorodzinnego, czy pozostaną jedynie miejsca postojowe we wnętrzu enklawy.

W ramach każdej z enklaw istnieje możliwość wyodrębnienia wspólnego dla mieszkańców enklwy pomieszczenia wykorzystywanego do majsterkowania, hobby itp. aktywności. Czy takie rozwiązanie będzie zastosowane powinni zadecydować Inwestor i przyszli najemcy (właściciele).

W enklawach zabudowy wysokiej w parterach wskazanych budynków zlokalizowano drobne, nieuciążliwe funkcje handlowe i usługowe takie jak: sklepy, herbaciarnie, kawiarenki, świetlice, biblioteka i mediateka społeczna, mini przedszkole, punkt pocztowy i inne, gwarantujące możliwość zrealizowania w promieniu dojścia pieszego podstawowych codziennych potrzeb. Powierzchnie usługowe zaprojektowano przede wszystkim w parterach budynkach enklawy MW3, dopuszczając iż rzut parteru może różnić się od rzutu powtarzalnych kondygnacji mieszkalnych, tworząc indywidualne rozwiązania w otoczeniu tych budynków.

obiekt mieszkaniowy, masterplan

Zielona Dolina 2.0

Specyfikacja projektu

Lokalizacja: Łąkowa, Zabrze

Zamawiający: TDJ Estate Sp. z o.o.

Konkurs zamknięty: II Nagroda

Powierzchnia terenu:  22,5 ha

lata realizacji: 2019

status: zakończone na etapie koncepcji

zakres prac: 

  • projekt koncepcyjny urbanistyczno-architektoniczny osiedla mieszkaniowego
  • animacja
  • makieta 3d
Dla zapewnienia najwyższej jakości usług nasza strona korzysta z plików cookies. Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z naszą Polityką Prywatności